Ako sa stať členom


Členom NSS MAS sa môžu stať miestne akčné skupiny (MAS), verejno – súkromné partnerstvá (VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníci pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja (ORR).

Členstvo v NSS MAS vzniká na základe písomne podanej prihlášky a následne jej schválením Predstavenstvom, pričom pri porušení stanov má Predstavenstvo právo členstvo zrušiť.

Dokladom o prijatí člena je potvrdenie o vzniku členstva vydané Predstavenstvom. Proti rozhodnutiu Predstavenstva o neprijatí za člena je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Valné zhromaždenie.

Člena v NSS MAS za MAS a VSP zastupuje štatutárny zástupca alebo poverená osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom. MAS a VSP majú v priebehu volebného obdobia právo kedykoľvek zameniť zástupcu a menovať iného zástupcu. O takejto zmene je člen povinný informovať Predstavenstvo do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zmene, a to písomnou formou.
ORR ako fyzické osoby sa zastupujú samostatne, vo vlastnom mene a bez možnosti zastúpenia.

Členský príspevok/1 rok:

  • miestna akčná skupina (MAS):
    100,- EUR / rok
  • verejno – súkromné partnerstvo (VSP):
    100,- EUR / rok – plnohodnotné členstvo so všetkými právami a povinnosťami
  • odborník pôsobiaci v oblasti reg. rozvoja (ORR) – fyzická osoba:
    100,- EUR / rok

Členský príspevok sa platí bezhotovostne v plnej výške (t.j. jednorázovo) za príslušný kalendárny rok na číslo účtu NSS MAS.

Práva a povinnosti členov NSS MAS sa riadia stanovami a schválenými uzneseniami NSS MAS.

Členstvo v NSS MAS zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení z NSS MAS, zánikom NSS MAS alebo vylúčením člena pri porušení stanov.

Prihláška – download.