Obhajovať záujmy prístupu LEADER/CLLD a pomáhať miestnej ekonomike a zamestnanosti na vidieku


V dňoch 21. a 22. júna 2017 sa v priestoroch penziónu Masarykov dvor v Pstruši – Vígľaši uskutočnila medzinárodná konferencia Prístup LEADER/CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka. Zúčastnilo sa na nej množstvo zástupcov miestnych akčných skupín, odborníkov v rozvoji vidieka a zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR či Združenia miest a obcí Slovenska.

Konferenciu zorganizovala Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS), ktorá od roku 2011 združuje verejno – súkromné partnerstvá, teda miestne akčné skupiny (MAS) pracujúce na princípoch prístupu LEADER na Slovensku a dlhodobo presadzuje záujmy miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Medzinárodnú konferenciu otvoril predseda NSS MAS Ľubomír Lőrincz spoločne s krátkymi príhovormi ďalších hostí.

V prvom príspevku bola predstavená Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín spolu s jej históriou a plánmi do budúcna. Príspevok spoločne s predsedom NSS MAS prezentovala Ing. Andrea Hradiská, PhD. – zakladajúca členka a prvá predsedníčka siete. Národná sieť chce byť naďalej partnerom pri rozvoji prístupu LEADER/CLLD v SR a aktívne spolupracovať na tvorbe systémov, metodík, riadiacich dokumentov a stratégií najmä s riadiacim orgánom a ostatnými relevantnými partnermi s využitím bohatých expertných kapacít a skúseností z praxe. Nemenej dôležitou ambíciou NSS MAS je pokračovať v sieťovaní v rámci Slovenska a zapájať ďalšie a najmä novovzniknuté partnerstvá do spoločného presadzovania záujmov LEADER/CLLD v SR.
Druhý v poradí so svojím príspevkom vystúpil predseda Národnej siete Miestnych akčných skupín Českej republiky Ing. Jiří Krist, ktorý predstavil partnerskú sieť združujúcu miestne akčné skupiny u našich západných susedov. Ing. Krist predstavil situáciu MAS v ČR, kde príprava a výber stratégií prebieha dlhší čas a doposiaľ nie je ukončená, aj keď viaceré stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (SCLLD) už boli vyhodnotené a začínajú sa realizovať. NSS MAS dlhodobo spolupracuje s partnerskou sesterskou sieťou v ČR, ktorá má veľké skúsenosti pri presadzovaní záujmov prístupu LEADER. Predseda českej siete sa v príspevku venoval aj vývinu prístupu LEADER v ČR, problémom a nezmyselným byrokratickým obmedzeniam, s ktorými sa stretávajú MAS v ČR aj naprieč Európou.

V ďalšom príspevku sa predseda rakúskej siete MAS LEADER – forum Österreich Stefan Niedermoser venoval spôsobu financovania MAS v Rakúsku, práci národnej siete či skúsenostiam, ktoré dlhodobo rozvíjajú. Predstavil aj viaceré inšpiratívne projekty realizované miestnymi komunitami v Rakúsku zamerané na spoluprácu, sociálnu integráciu, podporu miestnych produktov a inovácie.
Po prestávke pokračoval ďalší blok prezentácií príspevkom Mgr. Petry Šupákovej, zástupkyne Sekcie programov regionálneho rozvoja z Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) zameraným na Prístup LEADER/CLLD na podmienky programového obdobia 2014 – 2020. Mgr. Šupáková pripomenula významné prvky prístupu LEADER, zvýraznila dôležité kritériá pre výber projektov akými sú podpora zamestnanosti, územný dopad a inovácie. V príspevku boli prezentované viaceré úspešné a príkladné projekty MAS v rámci SR a EÚ zamerané na kultúru, zamestnanosť, spoluprácu, integráciu, regionálne produkty a podporu turizmu. Okrem základných výziev a problémov, ktoré stoja pred MAS v SR predstavila Mgr. Šupáková aj všetky ostatné dotačné schémy, kde je MAS oprávneným žiadateľom a tiež odporúčania pre aktivity MAS.

Riaditeľ odboru implementácie programov regionálneho rozvoja Sekcie programov regionálneho rozvoja z Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky PhDr. Boris Huslica prezentoval Implementačný model CLLD v podmienkach IROP. Venoval sa rozdielom medzi fondmi EPFRV a EFRR, z ktorých vyplývajú rôzne prístupy a procesné postupy, ktoré musí riadiaci orgán vo vzťahu k IROP aplikovať. Predstavil tiež základnú štruktúru výziev na Chod MAS a Implementáciu SCLLD, teda implementačný model týkajúci sa práve financií z EFRR. Prezentáciu sprevádzala interaktívna diskusia, v rámci ktorej vystúpil aj Ing. Marek Mitošinka – generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Účastníci konferencie sa mohli zoznámiť s pripravovanou implementáciu CLLD v rámci EFRR, ktorá bude aplikovaná v SR prvýkrát.

Piaty príspevok predniesol Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta obce Dolní Studénky, zástupca ČR vo výbore regiónov EÚ a zároveň zástupca ELARD – Európskej asociácie LEADER pre rozvoj vidieka, ktorá reprezentuje viac ako 1100 MAS v 21 zemiach v celej EÚ. Pán Sršeň predstavil ciele ELARD, jej zastúpenie v DG AGRI, DG REGIO, vo Výbore regiónov, Európsky vidiecky parlament, ENRD Cluster, FARNET, PREPARE, lD NET, RED Network, ECOVAST. Venoval sa výškam príspevkov pre LEADER v jednotlivých krajinách EÚ, priblížil implementáciu CLLD, počty MAS v jednotlivých členských štátoch EÚ a procesy schvaľovania príspevkov v období 2014 – 2020. Doktor Sršeň zhodnotil prístup LEADER ako vysoko efektívny, inovatívny a účelný spôsob rozvoja vidieka, ktorý prináša vidieckym oblastiam EÚ mnohé prínosy. ELARD realizuje dokonca vlajkové projekty mimo územia EÚ, kde v Gruzínskej MAS Kazbegina pomáha rozbiehať projekty partnerstva zamerané na poľnohospodárstvo, turizmus, životné prostredie, šport, miestne komunity a ich infraštruktúry, mládež a budovanie miestnych inštitucionálnych kapacít.

Ďalší príspevok predstavil Ing. Martin Čaja, vedúci odboru strategických činností z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorý sa dlhodobo venuje podpore partnerstiev pracujúcich na prístupe LEADER. Na základe VZN kraja funguje podpora partnerstiev už dlhodobo a NSK sa snaží podporovať všetky partnerstvá bez rozdielu pridelenia či nepridelenia podpory v rámci PRV v období 2007 – 2013. Medzi úspešne podporenými aktivitami bolo aj regionálne značenie na území NSK, konkrétne regionálny produkt PONITRIE, projekty zamerané na cykloturistiku a značenie. Nitriansky samosprávny kraj podporou prístupu LEADER z vlastného rozpočtu môže byť určite inšpiráciou aj pre ostatné samosprávne kraje, ktoré by mohli podobne podporovať svoje partnerstvá – miestne akčné skupiny.

V rámci záverečnej diskusie vystúpila Ing. arch. Anna Kršáková, predsedníčka Spolku pre obnovu dediny (SPOD), ktorá predstavila činnosť spolku, ktorá okrem participácie na organizácii súťaže Dedina roka pozostáva aj z rôznych vzdelávacích programov, seminárov, prednášok, exkurzií, poradenstva a účasti v rôznych odborných poradných orgánoch a komisiách. Pozvanie na seminár NSS MAS uvítala spolu so snahou spájať sa pre rozvoj vidieka a do budúcna vyslovila želanie túto spoluprácu rozvíjať.

S krátkym príspevkom vystúpil aj výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Milan Muška, ktorý tiež uvítal snahu NSS MAS sieťovať sa vo vidieckom priestore a prehĺbenie spolupráce medzi NSS MAS a ZMOS. Ing. Muška vníma prístup LEADER ako progresívnu metódu pre slovenský vidiek a vyslovil želanie úspešnej implementácie všetkým MAS do budúcna.

V poobedňajších hodinách sa konali odborné exkurzie zamerané na implementáciu úspešných projektov na území MAS Podpoľanie, na ktorom sa konferencia konala.

Vo večerných hodinách sa za sprievodu podpolianskej cimbálovej muziky konal neformálny vidiecky večer spojený s ochutnávkou regionálnych produktov, ktorý bol zameraný na sieťovanie a nadväzovanie partnerskej spolupráce medzi účastníkmi.

Druhý deň konferencie otvorili prezentácie činností a projektov MAS, ktoré implementovali prístup LEADER aj v rámci obdobia 2007-2013 za podpory Programu rozvoja vidieka a ďalších nástrojov. S príspevkami vystúpili zástupcovia miestnych akčných skupín Vršatec, Zlatá cesta, Podpoľanie a Kopaničiarsky región. Príspevky prierezovo predstavovali bohatú činnosť a aktivity MAS v rôznych regiónoch a zároveň najmä menej skúseným mladším partnerstvám umožnili inšpirovať sa aktivitami do budúcna.

Blok prezentácií vystriedal workshop zameraný na výmenu skúseností a informácií miestnych akčných skupín s prípravou stratégie CLLD do pripravovaného uzavretia aktuálnej výzvy, ktorý viedol Ing. Igor Pašmík – manažér MAS Muránska planina – Čierny Hron. Workshop bol mimoriadne prínosný práve z hľadiska výmeny informácií, poznatkov a zručností, ktoré boli spojené s troma predchádzajúcimi úpravami stratégií CLLD. Tie museli všetky MAS od roku 2015 v predložených Stratégiách CLLD vykonať. Aj pre nedostatok informácií a nejasné formulácie niektorých požiadaviek na MAS, s ktorými sa stretávajú zo strany riadiaceho orgánu (RO) už od roku 2015 bola diskusia k forme a obsahu stratégií veľmi živá a pre mnohých priniesla nové poznatky a umožnila im zapracovať niektoré nové skutočnosti do pripravovaných úprav stratégií. V rámci diskusie odzneli viaceré príspevky, ktoré pomenúvali nedostatočnú informovanosť MAS zo strany RO, absenciu metodického usmerňovania a možnosti konzultácie. Účastníci v diskusii vyslovili a pomenovali aj obavy z časových limitov, ktoré sú predostreté v riadiacich dokumentov a budú pri implementácii nútiť MAS pracovať v zhone a unáhlene, aj vďaka tomu, že RO nedokázal od roku 2015 vyriešiť situáciu s výberom MAS a neustále sa predlžuje lehota začatia implementácie, pričom sme už v polovici obdobia 2014 – 2020 a MAS stále nevedia na čom sú.

V závere medzinárodnej konferencie Ľubomír Lőrincz – predseda Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín poďakoval všetkým zúčastneným, ocenil účasť zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a aktívny prístup Sekcie programov regionálneho rozvoja pri pokračovaní v odbornom a partnerskom dialógu v rámci prístupu LEADER/CLLD. Predseda zároveň ocenil aj úsilie Združenia miest a obcí Slovenska pri presadzovaní modelu prístupu LEADER, ktorý umožní podporiť čo najväčší počet partnerstiev na území SR a vyzval všetky partnerstvá pracujúce na princípoch prístupu LEADER na Slovensku, ktoré nie sú členmi národnej siete, aby v záujme spoločného, efektívneho a účinného presadzovania spoločných záujmov prístupu LEADER/CLLD vstúpili do Národnej Siete Slovenských MAS. Účastníci konferencie spoločne pripravili vyhlásenie (závery) v ktorom sú tieto body spomenuté.

 

Závery (výstupy) medzinárodnej konferencie: Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka, konanej 21. a 22. júna 2017 v obci Vígľaš.