Orgány NSS MAS


Orgánmi NSS MAS sú:

  1. Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia NSS MAS. Členom NSS MAS sa môžu stať miestne akčné skupiny, verejno – súkromné partnerstvá pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníci pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja.
  2.  Predstavenstvo – je výkonným orgánom a má minimálne sedem členov, ktorí zastupujú spravidla jednotlivé kraje (NUTS III).
  3. Predseda a podpredseda – jednajú v mene Predstavenstva a zastupujú NSS MAS navonok, pričom predseda je štatutárnym orgánom NSS MAS.
  4. Kontrolná komisia – je kontrolným orgánom a má 3 členov, ktorí zastupujú spravidla jednotlivé oblasti (NUTS II).

 

Predseda NSS MAS od 2017:
Ľubomír Lőrincz

Predseda NSS MAS od 2015:
Martin Piovarči

Predseda NSS MAS od 2013:
Ing. Juraj Ondračka

Predseda NSS MAS 2011 – 2013:
Ing. Andrea Hradiská, PhD.

 

Podpredsedovia NSS MAS od 2017:
Mgr. Peter Nemček
Mgr. Peter Madigár

Podpredseda NSS MAS od 2015:
Ing. Tomáš Kozolka

Podpredseda NSS MAS od 2013:
Ing. Tomáš Kozolka

Podpredseda NSS MAS 2011 – 2013:
Ing. Ľudovít Kovács

 

 

Predstavenstvo od 2017:

názov člena
zástupca v NSS MAS
NUTS III
Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron Igor Pašmík BB
OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina Ing. Tomáš Kozolka NR/TT
OZ Tekov- Hont Ľubomír Lőrincz NR
Občianske združenie MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská, PhD. PR/KE
Tatry – Pieniny LAG JUDr. Milan Hagovský TR
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Mgr. Peter Madigár ZA
OZ partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Ing. Rastislav Horvát ZA
Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina Mgr. Peter Nemček TN
Občianske združenie Podhoran Mgr. Peter Švaral BA

 

Predstavenstvo od 2015:

názov člena
zástupca v NSS MAS
NUTS III
OZ Zlatá cesta Alena Ciglanová BB
Občianske združenie KRAS Silvia Pápaiová KE
OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina Ing. Tomáš Kozolka NR
Občianske združenie MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská, PhD. PR
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Ing. Ľudovít Kovács TT
Miestna akčná skupina Vršatec Ing. Juraj Ondračka TR
Miestna akčná skupina Horný Liptov Martin Piovarči ZA
OZ partnerstvo pre MAS Dolný Liptov Ing. Rastislav Horvát ZA

 

Predstavenstvo od 2013:

názov člena
zástupca v NSS MAS
NUTS III
OZ Zlatá cesta Alena Ciglanová BB
Občianske združenie KRAS Silvia Pápaiová KE
OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina Ing. Tomáš Kozolka NR
Občianske združenie MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská, PhD. PR
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Ing. Ľudovít Kovács TT
Miestna akčná skupina Vršatec Ing. Juraj Ondračka TR
Miestna akčná skupina Horný Liptov Martin Piovarči ZA

 

Predstavenstvo 2011 – 2013:

názov člena
zástupca v NSS MAS
NUTS III
Miestna akčná skupina MALOHONT Ing. Miroslava Kubaliaková BB
Občianske združenie KRAS Silvia Pápaiová KE
OZ Mikroregión RADOŠINKA Ing. Renáta Lelovská NR
Občianske združenie MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská, PhD. PR
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Ing. Ľudovít Kovács TT
Miestna akčná skupina Vršatec Ing. Juraj Ondračka TR
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina Ing. Ivan Dvorský ZA

 

Kontrolná komisia od 2017:

názov člena zástupca v NSS MAS NUTS II
MAS Vršatec Mgr. Petra Šupáková Západ
OZ Zlatá cesta Janka Bačíková Stred
MAS Pod Vihorlatom o.z. JUDr. Rastislav Zaremba Východ

 

Kontrolná komisia od 2015:

názov člena zástupca v NSS MAS NUTS II
MAS Strážovské vrchy (býv.Teplička) Daniel Pavlačka Západ
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina Mgr. Peter Madigár Stred
MAS Pod Vihorlatom o.z. JUDr. Rastislav Zaremba Východ

 

Kontrolná komisia od 2013:

názov člena zástupca v NSS MAS NUTS II
MAS Teplička Daniel Pavlačka Západ
OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina Mgr. Peter Madigár Stred

 

Kontrolná komisia 2011 – 2013:

názov člena zástupca v NSS MAS NUTS II
Miestna akčná skupina Dudváh Ing. Štefan Lancz Západ
Občianske združenie Zlatá cesta Janka Bačíková Stred
MAS ŠAFRÁN Ing. Viera Dujakovičová Východ