Poslanie a ciele NSS MAS


Poslaním NSS MAS je predovšetkým:
1. združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja (ďalej ORR)

2. reprezentovať a zastupovať členov:

 • na národnej úrovni voči vládnym inštitúciám, ministerstvám a organizáciám zriaďovaným ministerstvami a voči ďalším relevantným subjektom,
 • na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k orgánom EÚ konajúcim v záležitostiach programu Leader,
 • na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k organizáciám a subjektom pracujúcim v intenciách Iniciatívy Leader a vo vzťahu k ostatným partnerom, inštitúciám a úradom;

3. spolupracovať a komunikovať:

 • s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR,
 • s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
 • so štátnou správou a samosprávou SR,
 • s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka,
 • s finančnými ústavmi,
 • na medzinárodnej úrovni s príslušnými inštitúciami EÚ,
 • s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja vidieka a prístupom LEADER, finančnými mechanizmami EÚ;

4. propagovať a medializovať NSS MAS:

 • vo vzťahu k médiám,
 • vlastnými aktivitami.

Ciele NSS MAS:

 • zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja;
 • zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NSS MAS;
 • zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie a jej MAS;
 • podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú používať metódu LEADER.