Predstavujeme ďalšiu regionálnu značku


Koncom roka 2013 vznikla ďalšia regionálna značka miestnych produktov – Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO, ktorá je výsledkom spolupráce Miestnej akčnej skupiny Dudváh a Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda.

 

Značka znázorňuje mlynské koleso ako tradičnosť a základ života miestneho obyvateľstva, keďže poľnohospodárstvo, pšenica a múka boli stále základom života na území MAS, ktoré túto značku zastrešujú. Ako v minulosti, tak aj dnes sa najviac mlynov nachádza práve v tomto regióne, a to kvôli dobrým pôdam a vhodným podmienkam na vodných tokoch. Na základe tohto bude mlynské koleso slúžiť aj na podporu a propagáciu vidieckeho cestovného ruchu.

 

Zdroj:

Ing. Ľudovít Kovács, manažér MAS